Lectio Joosep Tammo | DEMBLi päevik 1971/72

Kuuekümne teise tehingu märguanne

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

  Kinnitatud planeeringu või kohaliku omavalitsusorgani otsusega või muude õigusaktidega määratud maakasutuse sihtotstarbest omavolilise kõrvalekaldumise eest - määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses.

Meresoolased huuled. Teine raamat. « Uido Truija

Sain nad kõik jõululaupäeval ja suure patakana ja lisaks veel paki lehti, ajakirju ja raamatukesi. Liialt palju, et vääriliselt rõõmustada võiks.

Digitehnoloogiate instituut | Tallinna Ülikool

  Riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvast andmekogust andmete väljastamisest ebaseaduslikult keeldumise eest - määratakse rahatrahv kahekümne trahviühiku ulatuses.

Haldusõiguserikkumiste seadustik – Riigi Teataja

Arhiiviseaduse ja selle alusel vastuvõ etud teiste õ igusaktide rikkumise eest - mä ä ratakse rahatrahv kuni viiekü mne trahviü hiku ulatuses.

Päiksekiirtes küütlev Pärlilaht,
sandlimetsa magus armuuim,
lilleõitest värvirõõmus aas
meile kahele.

Postiteenuse majandustegevusena ilma tegevusloata osutamise eest tegevusalal, kus vastavalt seadusele tegevusluba on vajalik - mä ä ratakse rahatrahv kuni kolmesaja trahviü hiku ulatuses.

Raskolnikud on tugevad, mida enam tugevneb tagakiusamine, seda enam nad tugevdavad oma propagandat, neil on mõttekaaslasi kõigis riigi nurkades, on olemas ka põrandaalune trükikindus.

Rahvatervise seaduse ning eeskirjade ja normide rikkumise peatamiseks võ i lõ petamiseks tehtud Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori, tema asetä itja, Eesti Sanitaarkarantiinitalituse peaarsti ja tervisekaitsetalituse peaarsti ja tervisekaitse riikliku jä relevalve ametniku ettekirjutuse tä itmata jä tmise eest - mä ä ratakse rahatrahv kuni saja trahviü hiku ulatuses.

  Alkoholi, narkootiliste, psühhotroopsete või psühhotoksiliste ainete tarvitamise eest rongiõnnetuses osalenud raudteeveeremi juhi poolt vahetult pärast rongiõnnetust kuni selle asjaolude väljaselgitamiseni sündmuskohal - määratakse rahatrahv viiekümne kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või võetakse ära raudteeveeremi juhtimise õigus ühest kuni kahe aastani või määratakse haldusarest kuni kakskümmend ööpäeva.

Keelatud avalikust koosolekust osavõ tu ü leskutse eest - mä ä ratakse rahatrahv kuni viiekü mne trahviü hiku ulatuses võ i haldusarest kuni 65 ö ö pä eva.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar