Iq optsiooni tagasimakse

Iq optsiooni tagasimakse

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

5. Lõ ikeid 8 ja 9 arvestades peab artiklis 7 kirjeldatud teavet vahetama ü heksa kuu jooksul pä rast selle kalendriaasta lõ ppu, mille kohta teave kä ib.

Riigi Teataja

t) &bdquo hoiusekonto&ldquo hõ lmab ä ri-, t&scaron eki-, sä ä stu-, tä htajalist võ i sissemaksekontot võ i muud kontot, mida kinnitab hoiuse, sissemakse võ i investeeringu kohta antud tunnistus, võ lakiri võ i muu selline instrument, mida finantsasutus vä ljastab tavapä rase panganduse võ i muu sellise tegevuse kä igus. Hoiusekonto hõ lmab ka kindlustusandja tagatud kindlustuslepingu võ i muu sellise lepingu alusel hoitavat summat, millelt makstakse võ i arvestatakse intressi

a) tuvastab USA-le avaldatavad kontod ja edastab Eesti pä devale ametiisikule igal aastal artiklis 8 kirjeldatud ajal ja viisil artikli 7 lõ ike 7 punktis a nimetatud teavet

Lõ ike 6 punkti j tõ lgendatakse kooskõ las finantsasutuse mõ istega rahapesuvastase tö ö konna soovitustes

võ ttes arvesse, et Ameerika Ü hendriigid jõ ustasid vä lismaiste kontode maksukuulekuse seaduse ( Foreign Account Tax Compliance Act , edaspidi FATCA ), mis kehtestab finantsasutustele teatud kontodega seotud aruandlussü steemi

b) selline seotud ettevõ te võ i filiaal tuvastab oma USA kontod ja avaldab nende kontode kohta teavet, nagu nõ uab seda USA riigitulude seadustiku paragrahv 6976, kuid sellises ulatuses, nagu see on võ imalik seotud ettevõ ttele võ i filiaalile kohaldatavate seaduste alusel ja

9. Kõ rvalehoidumise ennetamine. Pooled kehtestavad vajaduse korral finantsasutustele nõ uded, mis takistavad kokkuleppes sä testatud aruandluskohustusest kõ rvalehoidumist.

r) &bdquo mitteosalev finantsasutus&ldquo tä hendab mitteosalevat vä lisriigi finantsasutust USA Rahandusministeeriumi asjakohase õ igusakti mõ istes, kuid ei hõ lma Eesti finantsasutust ega muu partnerjurisdiktsiooni finantsasutust viimane ei kehti finantsasutuse kohta, mis on artikli 5 lõ ike 7 punkti b võ i Ameerika Ü hendriikide ja partnerjurisdiktsiooni kokkuleppes eelnimetatud punktile vastava sä tte kohaselt mitteosalev finantsasutus

võ ttes arvesse, et Ameerika Ü hendriikide valitsus tunnistab vajadust koordineerida Eesti finantsasutuste USA maksudega seotud aruandluskohustusi, mis tulenevad FATCA-st ja muust õ igusest, et vä ltida topeltaruandlust

6. Eestile kohaldatakse artikli 9 võ i I lisa kohaldamisel sama soodsaid tingimusi kui teisele partnerjurisdiktsioonile, kes on allkirjastanud kahepoolse kokkuleppe, millega teine partnerjurisdiktsioon seob end samade kohustustega kui Eesti kä esoleva kokkuleppe artiklites 7 ja 8 ning tä idab samu tingimusi, mis on loetletud kä esoleva kokkuleppe artiklites 7 ja 8 ning artiklites 5 kuni 9.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar