Avaleht – Riigi Teataja

Optsioonide kaupleja jätkamine

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

  Käesolev seadus reguleerib väärtpaberite avalikku pakkumist ja nende reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võtmist, investeerimisühingute tegevust, investeerimisteenuste osutamist, reguleeritud väärtpaberiturgude ja väärtpaberiarveldussüsteemide toimimist ning järelevalve teostamist väärtpaberituru ja selle osaliste üle.
[ RT I 7555, 59, 969 - jõust. ]

Väärtpaberituru seadus – Riigi Teataja

  Inspektsioon teeb otsuse käesoleva seaduse § 96 lõikes 8, § 98 lõikes 5 6 , § 99 lõikes 9, § 655 lõikes 8, § 656 lõikes 9 ning § 658 6 lõigetes 6 ja 9 nimetatud loa andmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul kõigi nõutavate dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel vastavasisulise taotluse saamisest arvates.
[ RT I, , 6 - jõust. ]

Kes on värbaja - kohustused ja nõuded spetsialistile

  Investeerimisühingus peab toimima piisav sisekontrolli süsteem, mille eesmärk on tagada tema tegevuse vastavus kehtivatele eeskirjadele ja vastuvõetud otsustele investeerimisühingu kõigil juhtimis- ja tegevustasanditel. Sisekontrolli süsteemi kuulub vähemalt vastavuskontrolli funktsioon ja olemasolul siseauditi funktsioon.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

L_ - EUR-Lex

  Väärtpaberite pakkumine käesoleva seaduse tähenduses on isikutele igas vormis, igal viisil ja iga vahendiga väärtpaberite omandamise või märkimise võimaluse kohta antud teave, mis on piisavalt täpne nii pakkumise tingimuste kui pakutavate väärtpaberite osas, võimaldamaks isikul otsustada väärtpaberite omandamise või märkimise üle.
[ RT I 7555, 59, 969 - jõust. ]

  Süsteemis võidakse süsteemi liikmete vahelisi ning süsteemi liikmete ja süsteemi korraldaja vahelisi nõudeid ja kohustusi täita nõuete tasaarvestamise teel. Sellisel juhul toimub arveldus samaliigiliste nõuete ja kohustuste tasaarvestamise tulemusena saadud summaarsete nõuete ehk kogunõuete (netonõue) ja summaarsete kohustuste ehk kogukohustuste (netokohustus) täitmise teel. Nõuete tasaarvestamise korral loetakse süsteemi reeglite kohaselt arvestatud summaarne nõue kehtivaks ühe nõudena nii vastava isiku, tema kreeditoride kui ka kolmandate isikute suhtes.

  Reguleeritud turu korraldaja poolt turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi osas või investeerimisühingu või krediidiasutuse poolt mitmepoolse kauplemissüsteemi osas kauplemisteabe avalikustamata jätmise, viivitusega avalikustamise või ebaõige avalikustamise eest, kui inspektsioon ei olnud seda reguleeritud turu korraldajat, investeerimisühingut või krediidiasutust vabastanud avalikustamise kohustuse täitmisest, –
karistatakse rahatrahviga kuni 87 555 eurot.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

V 778 rbaja v 795 ib olla v 778 line ja sisemine. Viimane saab organisatsioonis pidevalt t 796 796 d, nagu ka 757 lej 778 778 nud t 796 796 tajad. V 778 line t 796 796 tab agentuuris ja tegeleb tellimustega 757 hekordselt. See on tingitud asjaolust, et mitte k 795 ik ettev 795 tted ei suuda sellist spetsialisti toetada finantsprobleemide v 795 i vajaduse puudumise t 795 ttu, kuna organisatsiooni eristab t 796 796 tajate stabiilsus.

M 795 ned ettev 795 tted eelistavad v 778 rbaja asendamiseks kasutada vestlusprogramme. Kuid sellel meetodil on palju puudusi. N 778 iteks ei v 795 imalda see inimese k 778 itumist hinnata, ametikohale kandideerija valesid, tundeid ja emotsioone 778 ra tunda. Seda saab kasutada andmete esmasel t 796 796 tlemisel ja l 795 pplahenduse peaks k 795 ige paremini j 778 tma kogenud personalijuht.

  Emitent peab tagama, et temaga või tema poolt emiteeritud väärtpaberitega seotud kolmandas riigis avalikustatud teave, millel võib olla tähtsus Euroopa Majanduspiirkonna avalikkuse jaoks, avalikustatakse vastavalt käesolevas peatükis ja selle alusel antud õigusaktides sätestatule isegi juhul, kui nimetatud teave ei ole korraldatud teave.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

  Investeerimisühingu, krediidiasutuse, fondivalitseja, kes osutab investeerimisteenuseid, või reguleeritud turu korraldaja poolt käesolevas seaduses sätestatud sise-eeskirjade kehtestamata või rakendamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 87 555 eurot.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar