Täpsemate optsioonidega kauplemise strateegiad pdf

Täpsemate optsioonidega kauplemise strateegiad pdf

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

6.  Pädevad ametiasutused võtavad vajalikke meetmeid selleks, et reitinguagentuurid teavitaksid neid viivitamata olulistest muudatustest krediidihinnangu andmisel kasutatavates meetodites.

EUR-Lex - 32006L0048 - EN - EUR-Lex

8.  Laenu antakse kindlate ja täpselt määratletud kriteeriumide alusel. Laenu kinnitamise, laenutingimuste muutmise, uuendamise ja refinantseerimise kord määratakse selgelt kindlaks.

EOption Brokerage Review - Rahandus

8.  Krediidiasutus võib kasutada baasmeetodit ja standardmeetodit kombineeritult ainult erandolukorras, näiteks hiljutise uue äriühingu omandamise korral, mis võib nõuda üleminekuperioodi standardmeetodi juurutamiseks.

Aasia sessioon: Moskva aeg Forexil - Kaupleja

667.  Krediidiasutused kasutavad ka muid kvantitatiivseid valideerimismeetodeid ja võrdlusi asjaomaste väliste andmeallikatega. Analüüsi aluseks peavad olema andmed, mis on portfelli suhtes asjakohased, mida ajakohastatakse korrapäraselt ja mis katavad asjaomase vaatlusperioodi. Krediidiasutuste sisemised hinnangud kasutatavate reitingusüsteemide tulemuslikkuse kohta peavad põhinema võimalikult pikal perioodil.

EUR-Lex - 52004PC0486 - EN - EUR-Lex

Riskikaalude määramisel eriotstarbelistele laenunõuetele arvestavad krediidiasutused järgmisi tegureid: majanduslik tugevus, poliitiline ja õiguskeskkond, tehingu ja/või varade tunnused, tehingu korraldaja ja arendaja tugevus, sealhulgas avaliku ja erasektori koostööst tulenevad rahavood, tagatiste pakett.

7.  Ilma et see piiraks artiklite 68 kuni 75 kohaldamist, peab liikmesriigis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja kontrolli all olev krediidiasutus täitma artiklites 75, 675, 678 ja 5. jaos sätestatud kohustusi artiklis 688 ettenähtud ulatuses ja viisil vastavalt kõnealuse finantsvaldusettevõtja konsolideeritud finantsseisundile.

9.  Pädevad ametiasutused peavad tagama, et väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes kohaldatakse aktsepteeritud reitinguagentuuride antud krediidihinnangute alusel sama riskikaalu, vastaksid samaväärsetele krediidiriski tasemetele. See hõlmab ka sellise krediidikvaliteedi astme muutmist, millele teatav krediidihinnang vastab.

Samamoodi lubavad liikmesriigid artiklis 687 nimetatud teabe vahetamist oma pädevate ametiasutuste vahel, tingimusel et teabe kogumine või omamine ei tähenda mingil juhul, et pädevatel ametiasutustel oleks järelevalve teostamise õigus segavaldusettevõtja ja tema selliste tütarettevõtjate üle, mis ei ole krediidiasutused, või selliste tütarettevõtjate üle, mis on hõlmatud artikli 677 lõikega 8.

Käesoleva punkti kohaldamisel ei saa ekspordikrediidi agentuuride antav krediidiriski kaitse kasu selgesõnalistest keskvalitsuse edasigarantiidest.

Kuni edaspidise kooskõlastamiseni säilib vastuvõtva liikmesriigi vastutus koostöös päritoluliikmesriigi pädevate ametiasutustega järelevalve eest krediidiasutuste filiaalide likviidsuse üle.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar